Batavia Publishing: West-Indische Reeks

Henriëtte Conradi: De koloniale vrouw in West-Indië

Een curieuze verhandeling - anno 1913 - over het leven van Creoolse meisjes en vrouwen in Suriname en de Neder- landse Antillen in de tijd van de slavernij en nadien, waar- in onder meer wordt ingegaan op hun werk in de huis- houding, de hoedenvlechterij en de rol van het onderwijs.

Aan de oorspronkelijke uitgave zijn enkele illustraties toe- gevoegd.

18 p., 4 foto’s; geniet.     ISBN 90 806 479 85     Prijs € 5,-

Order          Home

 

 

 

ISBN 90 806 479 77

Prijs € 11,-

Order          Home

Paul Schats and Albert van der Waag Jr.:

Forensic Medicine on St. Eustatius (2nd revised edition)

The authors give an outline of the history of St. Eustatius, whereupon they enter into the available medical facilities on this island, their acting as physicians and as Judges of First Instance at the same time, a case of murder by poi- soning, the medical care for prisoners, cases of homicide and suicide, and disappearances. 32 p., 16 colour photos, sketch map. Wrappers.

Na een overzicht te hebben gegeven van de historie van St. Eustatius, gaan de auteurs in op de op dit eiland aanwe- zige medische voorzieningen, hun optreden als arts èn als rechter, een geval van moord door vergiftiging, de medi- sche zorg voor gevangenen, gevallen van doodslag en zelf- moord, en verdwijningsgevallen. 32 p., 16 kleurenfoto’s, kaartje. Gebrocheerd.

Presentation on St. Eustatius on Dec. 17, 2002

 

 

H.C. Focke: Iets over de Arrowakken en hunne taal

Heruitgave van een uit 1855 stammend overzicht van de historie van de zending onder de Arrowakken, hun zeden en gebruiken, bestaansmiddelen, de positie van de vrouw, zwangerschap en geboorte, symboliek, de aanspreekvor- men, zinsbouw, telwoorden, etc.). Aan de tekst zijn diverse foto’s toegevoegd, alsook een aantal Arrowakse symboli- sche voorstellingen, die zich bevinden in de collecties van de gebroeders A.P. en F.P. Penard in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. 24 p., 5 foto’s, 8 tekeningen. Geniet.

ISBN 90 806 479 69     Prijs € 8,-          Order          Home

 

 

Samuel Kalff (1851-1932):

Joden in Oost- en Westindië

Overgedrukt uit: De Indische Gids, 45e jaargang [1923].

Hierin worden velerlei aspecten behandeld van de geschie- denis van de joodse bevolkingsgroep in Indonesië en Suri- name vanaf de 17e eeuw.

21 p., 5 kleurenfoto’s. Formaat 14½ x 21 cm., geniet.

ISBN 978-90-77807-07-1     Prijs: € 10,-

Order          Home